เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 :   การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 2 :   การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปอย่างยั่งยืน
หมวดที่ 3 :   การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 4 :   การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร
หมวดที่ 5 :   การส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หมวดที่ 6 :   การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หมวดที่ 7 :   การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หมวดที่ 8 :   การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น