เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

หมวดที่ 1 :   หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
หมวดที่ 2 :   ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
หมวดที่ 3 :   นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
1.นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
หมวดที่ 4 :   การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
หมวดที่ 5 :   การติดตามและประเมินการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ
1.การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ
2.การประเมินและการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ