เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

ร่วมงานกับเรา

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลัง และความสามารถ พร้อมที่จะเดินทางไปข้างหน้ากับเรามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

 • Financial Planning

  รายละเอียดงาน

  • ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแผนวิเคราะห์ทางการเงินรายเดือน, Forecast Report, Variance Analysis, และสรุปผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของบริษัท
  • สนับสนุนการวิเคราะห์และรวบรวมรายงานภาพรวมขององค์กรและงบประมาณประจำปีขององค์กร
  • วางแผน Corporate Function และ Forecast กระบวนการ Corporate-wide planning ขององค์กรประจำปี
  • ปรับปรุงกระบวนการทางด้านการเงิน รายงาน Ad Hoc เพิ่มเติมและวิเคราะห์ รวมทั้งโครงการต่างๆที่เข้ามา
  • จัดการหรือดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเป็นระยะหรือว่าเฉพาะ สอบถาม กระทบยอดและรายงานตามความจำเป็นจากผู้บริหาร
  • สนับสนุน ริเริ่มที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงกระบวนการทางการเงินและดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ของบริษัทในด้านการเรียกเก็บเงิน การปฏิบัติตามสัญญาและการรายงาน การเรียกคืนต้นทุนทางอ้อม การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน  คุณสมบัติในตำแหน่งงาน

  • การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการเงิน การธนาคาร วางแผนทางการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน: CFA certification หรือข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติม
  • คุณสมบัติอื่นๆ: หลักสูตรการทำงานในด้านการเงิน การบัญชี หรือ เศรษฐศาสตร์  ติดต่อ 088-981-6516
  Line: z.ingenio
  pyattonline.com

 • Web Application Developer(Web Full-stack)

  รายละเอียดงาน

  • การพัฒนาและใช้ FrontEnd / BackEnd สำหรับ Web Applications
  • สร้างโค้ดและไลบรารีที่ใช้ซ้ำได้สำหรับการใช้งานในอนาคตและการดำเนินโครงการ
  • เขียน Code ที่ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาได้สำหรับ Applications ที่ได้รับการสนับสนุน
  • สร้าง Front-End และ Back-End ที่ดีสำหรับการดูแลระบบและการจัดการ
  • พัฒนาแนวคิดสำหรับเทคโนโลยีที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อรองรับสนับสนุนกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ
  • ทำงานร่วมกับ BA/SA และทีมงานเพื่อทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการพัฒนา Software หรือการเขียนโปรแกรม
  • มีประสบการณ์ Node.js และ / หรือ Angular.js และ / หรือ TypeScript อื่นๆ
  • อื่นๆ: ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ เช่น MSSQL, MySQL, DynamoDB, คุ้นเคยกับ RESTful API
  • ทักษะการ Debugging และการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม  ติดต่อ 088-981-6516
  Line: z.ingenio
  pyattonline.com

 • วิศกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า)

  รายละเอียดงาน

  • สรรหาผู้ขายรายใหม่ ดำเนินการขออนุมัติการขึ้นทะเบียนผู้ขายผู้รับเหมารายใหม่
  • สอบราคา เปรียบเทียบ และนำเสนอผลการเปรียบเทียบและคัดเลือกผู้ขายผู้รับเหมายังผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปรียบเทียบและคัดเลือก
  • ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ข้อกำหนดสินค้า เชิงเทคนิค ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเป็นไปตามความต้องการ
  • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า ใบสั่งจ้างงานบริการ/สัญญาจ้างเหมา และยืนยันการสั่งซื้อสั่งจ้างไปยังผู้ขายผู้รับเหมา
  • ประสานงานผู้ขอซื้อ ผู้ใช้งานเพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้า
  • ประสานงานคลังสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับสินค้า  คุณสมบัติในตำแหน่งงาน

  • การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน: มีทักษะงานด้านจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 1-2 ปี มีประสบการณ์จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารโครงการ การจัดการทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์
  • คุณสมบัติอื่นๆ: มีความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความละเอียดรอบคอบ  ติดต่อ 088-981-6516
  Line: z.ingenio
  pyattonline.com

 • วิศวกรประมาณราคา

  ประสบการณ์

  • ร่วมร่างข้อเสนอด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ Terms of Reference (TOR) เพื่อแสดงรายละเอียดจัดทำต้นทุน และตรวจสอบข้อโต้แย้งทางด้านวิศวกรรม
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงการ ในการคิดต้นทุน ในการประเมินต้นทุนค่าวัสดุ จ้างเหมา บรหารโครงการ ที่จะเกิดขึ้นจริงในการทำงานทั้งหมด
  • สรุปข้อมูลการจัดทำประมาณราคา งบกำไรขาดทุนของโครงการ จัดทำทะเบียนเอกสารเพื่อยื่นประมูลโครงการและแจกแจงรายละเอียดโครงการแก่ผู้รับเหมาโครงการและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบปริมาณงานระหว่างดำเนินกรณี เพิ่มงาน-ลดงานของโครงการ
  • ร่วมสนับสนุนข้อมูลเมื่อเกิดข้อโต้แย้ง หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำงาน กับฝ่ายจัดซื้อ Pre-sales Engineer และฝ่ายการตลาด  คุณสมบัติในตำแหน่งงาน

  • การศึกษา: ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและจัดทำประมาณการ จัดทำเอกสารเพื่อยื่นเสนอประมูลงาน และการบริหารโครงการด้านวิศวกรรมโยธา
  • คุณสมบัติอื่นๆ: มีความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี การวางแผนและประสานงานและการทำแผนการตลาด  ติดต่อ 088-981-6516
  Line: z.ingenio
  pyattonline.com

 • ธุรการประชาสัมพันธ์

  รายละเอียดงาน

  • รับรองแขกและตอนรับผู้ที่เข้ามาในองค์กรหรือหุ้นส่วนและคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท ให้บริการด้านติดต่อสอบถาม
  • บริการรับสาย โอนสาย ตอบคำถามผ่านระบบโทรศัพท์ของบริษัท บริการตอบคำถามหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  • ตรวจเช็คข้อมูลขอซื้อสินทรัพย์และสินค้าส่วนกลางจากฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  • ดำเนินการตรวจนับสันทรัพย์ร่วมกับฝ่ายบัญชี และฝ่ายผู้ครอบครอง/ผู้ใช้งาน ประจำไตรมาส
  • เบิกจ่าย ดูแลรักษา และขอซื้อ อุปกรณ์ของใช้สิ้นเปลือง สำนักงาน ส่วนกลางของบริษัท
  • ดูแลทรัพย์สินถาวร และอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทให้พร้อมต่อการใช้งาน
  • จัดทำ ควบคุม เอกสารต่างๆ ของแผนก ตั้งเบิกเงิน เคลียร์ทดรองจ่าย สรุปค่าใช้จ่ายของงานบริหารจัดการทั่วไป  คุณสมบัติในตำแหน่งงาน

  • การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • คุณสมบัติอื่นๆ: มีความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความละเอียดรอบคอบ  ติดต่อ 088-981-6516
  Line: z.ingenio
  pyattonline.com