เกมบาคาร่าเล่นฟรี,แอพบาคาร่า

ใบสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูล


ประวัติส่วนตัว

ปี
ซม.
กก.

สถานภาพการสมรส

คน

ประวัติการศึกษา

การศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา
/ที่ตั้ง
วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา ตั้งแต่ ถึง คะแนนเฉลี่ย
ปวช. / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ

ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน

ชื่อหลักสูตร สถาบัน วุฒิที่ได้รับ ระยะเวลา

ความสามารถทางภาษา

ภาษา พูด เขียน อ่าน
ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้
ภาษาอังกฤษ

ขับรถยนต์
ใบขับขี่เลขที่
งานอดิเรก
กีฬาที่ชอบ
ความรู้พิเศษ
อื่นๆ

ประสบการณ์การทำงาน

ชื่อบริษัท ระยะเวลา ตำแหน่ง ลักษณะงาน อัตราเงินเดือน เหตุผลที่ออก
จาก ถึง

โปรดให้ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน โทรศัพท์

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน


ข้อมูลอื่นๆ
  1. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใด ๆ หรือไม่

2. ท่านมีเพื่อนหรือญาติที่ทำงานที่บริษัทนี้หรือไม่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน และบริษัทตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากบริษัท

ลงชื่อ                                            ผู้สมัคร
..................................................................................................................
(.................................................................................................................)
วันที่ ........................... / ............................... / ..........................